RDT-281 China Setsusen, Sakuya Nishizono, Riko Kitakawa